Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van B&M Textiles & Promotions
Holland B.V., Rootven 4 te 5531 MB Bladel

1.Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van
diensten door B&M Textiles & Promotions Holland B.V., als mede op onderhandelingen betreffende
zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van
een overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele
andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze
voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door
B&M Textiles & Promotions Holland B.V. aanvaard.
2. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen B&M Textiles & Promotions Holland B.V. en
koper is Nederlands recht van toepassing.
3. Iedere rechtsvordering ingevolge een overeenkomst tussen B&M Textiles & Promotions Holland B.V. en
koper zal worden ingesteld te Bladel voor de bevoegde rechter, tenzij B&M Textiles & Promotions Holland
B.V. de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een ander met behoud van het recht
van hoger beroep en cassatie.

2. Aanbiedingen en Orders
1. Orders dienen per internet of per e-mail geplaatst te worden, dit om fouten en/of
misverstanden van beide kanten te voorkomen. Indien een klant wenst om telefonisch te
bestellen, kan dit, maar zijn de gevolgen, indien er een foutieve levering geschied, voor de
klant.
2. Indien B&M Textiles & Promotions Holland B.V. goederen levert die door derden zijn gefabriceerd, kan
B&M Textiles & Promotions Holland B.V. geen verdergaande garantie aan koper verstrekken met betrekking
tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die B&M Textiles & Promotions
Holland B.V. van haar leverancier heeft bekomen.
3. Elke aanbieding of prijsnotering door B&M Textiles & Promotions Holland B.V. geldt als een uitnodiging
tot het doen van een aanbod en kan B&M Textiles & Promotions Holland B.V. niet binden. B&M Textiles & Promotions
Holland B.V. wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de koper op zodanige
aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.
4. Alle opgaven door B&M Textiles & Promotions Holland B.V. van getallen, maten, gewichten, en/of andere
aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar B&M Textiles & Promotions Holland B.V. kan
er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte
monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten.
Wanneer de koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven
van B&M Textiles & Promotions Holland B.V. of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer
in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft koper het recht de
overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid is en
noodzakelijk is.

3. Prijzen
1. Tenzij anders aangeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op “af magazijn” B&M Textiles & Promotions Holland B.V. te Bladel.
3. Franco huis geleverd bij orders hoger dan € 350,- in NL, België of Duitsland.
4. Bij bestellingen voor NL, Duitsland of België met een netto factuurwaarde tussen € 175 en
€ 350 zijn de verzendkosten € 12,50; voor orders kleiner dan € 175 zijn de verzendkosten €
9. Voor samples (max. 3 stuks) bedragen de verzendkosten € 7,50
5. Elke stijging van de prijs van de door B&M Textiles & Promotions Holland B.V. voor haar producten en
diensten gebruikte grondstoffen, halffabricaten en/of andere goederen en/of diensten, als
mede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin B&M Textiles & Promotions Holland B.V.
haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin koper haar moet betalen,
mag B&M Textiles & Promotions Holland B.V. doorberekenen aan koper. Indien dit geschiedt binnen 3
maanden na de aanvaarding van de order is koper gerechtigd de overeenkomst voor de
toekomst te (doen) ontbinden.

4. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient aan B&M Textiles & Promotions Holland B.V. te worden betaald
binnen 30 dagen na levering van goederen of diensten. B&M Textiles & Promotions Holland B.V. werkt met
kredietverzekeraar Euler-Hermes B.V. en zal voor elke nieuwe klant een credit-check
uitvoeren. Indien deze credit-check niet akkoord is, dient de klant vooraf te betalen via
overschrijving of onder rembours.
2. Wij hanteren géén betalingskortingen.
3. Indien koper niet tijdig betaalt, wordt het verschuldigde bedrag door koper te betalen met
1,5 % rente per maand verhoogd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling opeisbaar is
tot op de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval van vervallen vorderingen van koper, heeft
B&M Textiles & Promotions Holland B.V. het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te
schorten. Ingeval koper jegens B&M Textiles & Promotions Holland B.V. met enige betaling in gebreke is
worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is B&M Textiles & Promotions
Holland B.V. gerechtigd aan koper zowel buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van
15% van het totaal verschuldigde bedrag met minimum van € 200,- als de werkelijke in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief die van juridische bijstand) in
rekening te brengen.
4. Koper is niet gerechtigd tot verrekening tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Levering
1. Door B&M Textiles & Promotions Holland B.V. opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen
elke contractuele betekenis. B&M Textiles & Promotions Holland B.V. is niet aansprakelijk jegens koper
wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen.
2. Leveringen uit voorraad gelden, zolang de voorraad strekt.
3. B&M Textiles & Promotions Holland B.V. heeft ten alle tijden het recht in gedeelten te leveren.
4. Behoudens het bepaalde in artikel 5.5. zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen
het bedrijfsterrein van B&M Textiles & Promotions Holland B.V. c.q. het centraal magazijn verlaten om aan
koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van koper. Op hetzelfde moment
worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze
algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.
5. Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door koper, zal B&M Textiles & Promotions
Holland B.V. de goederen voor rekeningen risico van Koper opslaan. Alle kosten die voor
B&M Textiles & Promotions Holland B.V. uit het niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening
van koper. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen,
bij gebreke waarvan B&M Textiles & Promotions Holland B.V. gerechtigd is het nog niet uitgeleverde
gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.
6. In alle gevallen waarin goederen C&F, C.I.F. of F.O.B. of met gebruik van een andere
internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term voortaan in overeenstemming
met de Intercoms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.

6. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas
over op koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan B&M Textiles & Promotions Holland B.V.
verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom,
eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde
toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van
de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden.
Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van de
vorderingen die B&M Textiles & Promotions Holland B.V. op koper mocht hebben ten aanzien van welke
B&M Textiles & Promotions Holland B.V. in dit artikellid met een eigendomsvoorbehoud heeft geleverd.
Daarna al ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening
van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.
2. Voordat de eigendom van de zaken op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de
zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anders zins
ten behoeve van derden te bewaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Textiel
Groep Holland B.V. eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in
het kader van koper’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
3. Tot deze betaling zal koper de goederen slechts bezitten als houder van B&M Textiles & Promotions
Holland B.V. en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in
eigendom toebehorend aan B&M Textiles & Promotions Holland B.V. opslaan en opgeslagen houden.
4. B&M Textiles & Promotions Holland B.V. wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen
worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden
gebracht of worden gewijzigd.
5. B&M Textiles & Promotions Holland B.V. behoudt zich het recht voor om elke goed waarvan de eigendom
nog niet aan koper is overgegaan weer in bezit te nemen en koper geeft hierbij voor dit doel
een onherroepelijke volmacht aan B&M Textiles & Promotions Holland B.V. om alle bedrijfsterreinen te
betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de niet-verklaring of ontbinding om welke reden
dan ook van de overeenkomst tussen B&M Textiles & Promotions Holland B.V. en de koper.

7. Overmacht
1. Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Textiel
Groep Holland B.V. indien de productie, het vervoer en/of de levering van de goederen of
diensten voor B&M Textiles & Promotions Holland B.V. wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of
oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van
B&M Textiles & Promotions Holland B.V. voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien
waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door B&M Textiles & Promotions Holland
B.V. werd geaccepteerd. B&M Textiles & Promotions Holland B.V. is niet aansprakelijk jegens koper voor
enig verlies of enige schade die koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke
opschorting of annulering.

8. Garantie en aansprakelijkheid
1. Indien B&M Textiles & Promotions Holland B.V. goederen levert die grotendeels door derden zijn
gefabriceerd, kan B&M Textiles & Promotions Holland B.V. geen verdergaande garantie aan koper
verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de
garantie die B&M Textiles & Promotions Holland B.V. van haar leverancier heeft bekomen.
2. Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal
verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli
openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen 8 dagen na de levering aan B&M Textiles & Promotions
Holland B.V. te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat koper niet reeds
eerder had kunnen ontdekken dient koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan
of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan B&M Textiles & Promotions
Holland B.V. te melden. Indien koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt,
vervalt ieder vorderingsrecht van koper terzake.0
3. Goederen worden slechts retourgenomen na overleg en akkoord met B&M Textiles & Promotions Holland
B.V.
4. Bedrukt, geborduurd of anders zins gedecoreerd textiel wordt nooit retour genomen.
5. Na het borduren of het bedrukken of anders zins bewerken/decoreren van geleverde
goederen van B&M Textiles & Promotions Holland B.V. vervalt de aansprakelijkheid van B&M Textiles & Promotions
Holland B.V. direct!
6. B&M Textiles & Promotions Holland B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper
of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of
milieuschade.
7. De aansprakelijkheid van B&M Textiles & Promotions Holland B.V. jegens koper, uit welke hoofde dan
ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een
gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief B.T.W.), of bij gebreke
daarvan tot het bedrag dat B&M Textiles & Promotions Holland B.V. van haar verzekeraar ter zake ontvangt.
8. De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3. en 8.4. blijven buiten toepassing indien de
desbetreffende schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van B&M Textiles & Promotions Holland B.V.
of haar leidinggevend personeel.

9. Retourzendingen
A) Foutief bestelde goederen:
-indien artikelen door de koper foutief besteld zijn, worden deze alleen retour genomen
wanneer dit standaard voorraad artikelen betreft.
-individueel verpakte artikelen moeten altijd teruggezonden worden in de originele,
onbeschadigde verpakking
-de administratieve kosten hiervoor worden als volgt berekend: 20 % van de
goederenwaarde met een minimum van 20 euro. Na 30 dagen worden geen
retourzendingen meer aanvaard.
B) Niet-retourneerbare goederen:
-stalen/monster
-artikelen die uit het assortiment zijn genomen of die vervangen zijn/worden door een nieuw
product/versie
-bedrukte of geborduurde artikelen (zelfs in het geval van een verkeerde levering). De
goederen dienen gecontroleerd te worden alvorens deze worden bedrukt, geborduurd, of
een andere bewerking ondergaan.
C) Beschadigde goederen
De door ons geleverde beschadigde goederen of goederen met fabrieksfouten worden
teruggenomen zonder aanrekening van kosten, mits dit gemeld wordt binnen 48 uur na
ontvangst van deze goederen. Indien na het bedrukken en/of borduren blijkt dat er iets
beschadigd was, vervalt het retourrecht.
D) Algemeen
Iedere retourzending moet altijd voorafgaand aan de retourzending aanvaard worden door
Texiel Groep Holland. U kan een retour aanvragen via de website, onder uw firmanaam, via
de knop “Retour aanvragen”.
Vracht- en administratiekosten worden niet gecrediteerd. Retouren die niet conform zijn met
onze algemene retourvoorwaarden, worden door B&M Textiles & Promotions Holland niet gecrediteerd.

10. Ontbinding
1. Indien koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn
schuldeisers sluit of indien koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop
toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun
schulden willen of kunnen voldoen of als koper nalaat enig verplichting onder enig contract
met B&M Textiles & Promotions Holland B.V. te voldoen, is B&M Textiles & Promotions Holland B.V. bevoegd, naar haar
keuze: verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te
onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk voordeel voldoende zeker is
gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en / of door enkele schriftelijke kennisgeving
elk van haar overeenkomsten met koper met terugwerkende kracht te ontbinden,
onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met
koper dan ook.

11. Uitoefening van Opschortings-, ontbindings-, en vernietigingsrechten
door B&M Textiles & Promotions Holland B.V.
1. Indien B&M Textiles & Promotions Holland B.V. op basis van de omstandigheden die haar op dat moment
bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een op opschortings-,
ontbindings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is B&M Textiles & Promotions Holland B.V. niet
gehouden tot enige vergoeding aan koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke
rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig
heeft uitgeoefend.

12. Geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke rechter.

Bladel, 10 september 2020