PrivacyPolicy

B&M Textiles & Promotions Privacyverklaring B&M Textiles & Promotions

1. Inleiding
Navy textiles BV / B&M Textiles & Promotions (verder te noemen B&M) verwerkt
dagelijks informatie over bedrijven. B&M houdt zich daarbij aan de wet. B&M
respecteert de privacy van de personen/bedrijven over wie zij informatie ontvangt
en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen
wij uit welke persoonsgegevens B&M verwerkt en voor welke doeleinden.
Voor de privacyverklaringen van B&M, wordt verwezen naar de desbetreffende
websites. B&M draagt voor deze websites geen verwerkings-verantwoordelijkheid.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door derden, zoals onze klanten en/of bedrijven en/of websites
die producten van, of informatie over B&M aanbieden. Wij raden u aan om de
privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
B&M, gevestigd aan de Rootven 4 te 5531 MB Blabel, e-mailadres: info@bmdesign.nl, is verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking en opslag van uw persoons- of zakelijke gegevens. Indien u
vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot Bart
Oerlemans via e-mail info@bmdesign.nl.

2. Persoonsgegevens
B&M verwerkt verschillende soorten gegevens, voor verschillende doeleinden.
Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.
Klantenadministratie
Voor klanten van B&M, heeft B&M uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,
KvK nr, emailadressen, websites, BTW nummer nodig. B&M verzamelt deze
gegevens, en geeft ze door aan onze administratie welke deze gegevens opslaat.
Eventueel kunnen wij voor aanvullende gegevens van u vragen voor de uitvoering
van de betalingsvoorkeur of andere doeleinden zoals bijvoorbeeld onze
kredietverzekeraar. Al deze gegevens worden alleen intern gebruikt, en worden niet
doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
B&M account
U kunt een B&M account aanmaken op onze website www.B&M.nl. Op die manier
zijn orders ingeven via onze website en informatie aanvragen bij onze
verkoopafdeling gemakkelijk te maken, aangezien wij u niet nogmaals om uw
gegevens hoeven te vragen. Voor het aanmaken van een account vragen wij al de
reeds bovengenoemde informatie zoals o.a. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer,
KvK nr. en e-mailgegevens. Deze gegevens worden in onze database bewaard.
(Direct) Marketing
Om aanbiedingen te doen die u interesseren verzamelen wij commercieel
interessante informatie over bedrijven, zoals doelgroep-gegevens. Dit doen wij
door middel van het plaatsen van cookies. Wij kunnen informatie over u
verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale
mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites.
Wij zullen de gewenste informatie gebruiken om, mits u hiermee akkoord gaat, u te
informeren via nieuwsbrieven en/of e-mails over acties en aanbiedingen.
Social media
B&M is op sociale media te vinden via Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op de websites en/of apps van deze sociale
media gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt
gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in
kwestie.
Sollicitatieprocedure
B&M verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van
persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij
verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven,
informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.
Echter na het vinden van de betreffende vacatures worden de gegevens met
betrekking van personen die op deze vacature bij B&M hebben gesolliciteerd,
verwijderd en/of ge-delete. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de
sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden
verwijderd. Indien u daarvoor expliciet toestemming geeft kan B&M uw
persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst
eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.
Werknemers
B&M verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de
arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over
de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar de
boekhouding van B&M en/of Loonvisie.nl die deze gegevens gebruikt om
wettelijke verplichtingen vanwege lonen en of verzekeringen/belastingen door te
voeren en te implementeren. Elke werknemer kan ten alle tijden de gegevens
opvragen die bij B&M over hem/haar bekend zijn.

3. Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen
buiten personen binnen B&M, behalve in een van de volgende omstandigheden.
Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar
wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te
komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw gegevens. Indien het
noodzakelijk is voor de betaling van belastingen of dergelijke, maken wij gebruik
van een derde partij (loonvisie.nl) voor de afhandeling van deze zaken.
Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de
gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw
persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het
kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat
de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.
B&M maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te
zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden
beveiligd.

4. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke
plicht op ons rust om uw gegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij
gegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te
kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw gegevens verwijderen.
U kunt bijvoorbeeld een B&M account aanmaken, zoals hiervoor in paragraaf 2 is
toegelicht. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt (eventueel via uw account) zodat
wij u op de hoogte kunnen houden van onze acties en dienstverlening zullen wij uw
gegevens daarvoor nog wel bewaren.

5. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
B&M geeft in principe uw persoonsgegevens niet door vanuit Nederland naar het
buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een
gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Buiten de
EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een
passend beschermingsniveau en een wettelijke verplichting daartoe. B&M maakt
daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.

6. Cookies
B&M maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch
apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de
website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel
om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.
Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele
cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te
laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw
zichtveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.
We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en
naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming
voor het vragen van niet-functionele cookies.
Wij maken op 24-5-2018 (nog) géén gebruik van de volgende niet-functionele
cookies.
Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de
website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden
verbeterd in het voordeel van de gebruikers.
Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
• het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
• technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
• de zoekwoorden die u gebruikt;
• welk platformtype u heeft gebruikt;
• vanaf welke pagina je op de website bent gekomen.
Tracking cookies
Wij maken op 24-5-2018 (nog) géén gebruik van tracking cookies.
Advertentiecookies
Wij maken op 24-5-2018 (nog) géén gebruik van advertentiecookies.

7. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling,
gegevens-wissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het
recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze
rechten jegens ons kunt uitoefenen.
Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u
verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie
van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke
gegevens wij van u of uw bedrijf hebben verwerkt of nog verwerken, en geven
wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn
of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar
verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend
kunt maken.
Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u
ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij
motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een
aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw
onjuiste of onvolledige gegevens.
Gegevens-wissing
U kunt ons verzoeken uw persoons- bedrijfsgegevens in onze systemen te wissen in
één of meer van de volgende gevallen:
• de gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben
verwerkt; u wenst geen klant meer te zijn/blijven van B&M.
• u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere
grondslag voor verwerking meer;
• u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar
niet te honoreren;
• de gegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
• wij moeten uw gegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
• wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten
verzameld.
Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoons- of zakelijke gegevens bij
ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw
verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking
van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig
verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere)
verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen
wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege
gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
Overdracht digitale data
Als u gegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal
bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van
een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van
deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens
rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.
Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van gegevens die op u
betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van
uw gegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na
ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen
kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
Verwerken wij uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te
allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.
Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan
kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres bart@B&M.nl B&M zal op uw
verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat
wij nog iets meer tijd nodig hebben.
Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft
u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw
toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

8. Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is
het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. B&M kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website
voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik
of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites
van derden.

9. Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u deze
aangetekend versturen naar onze directie en deze zullen uw klacht passend
behandelen.
10. Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: bart@B&M.nl.
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring
periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.
Versie mei 2018